Antti Keksi  |  
 1622 - 1705
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Antti Keksi
Fotograf: Elina Kauppila | se större
 
Erik Wahlberg lämnar i boken Bondeskalden Antti Keksi (Tornedalica 1988:45) en beskrivning av skaldens släkt- och levnadsförhållanden, så detaljerad som det över huvud taget är möjligt. Materialet här nedan är hämtat ur denna bok.

Antti Keksi, som också förekommer med namnet Anders Mickelsson (Antti Mikkelinpoika), föddes omkring år 1622. Hans far var (sannolikt) Mickel Mickelsson från Kaulinranta, som 1623 blev landsknekt i Kuivakangas, ”Landzknicht Michill Michillsson i Kaulinrandha”. Antti Keksis mor är däremot inte känd till namnet, men det är troligt, att hon var från Kuivakangas, möjligen från något av de hemman, för vilka hans far skrevs ut som knekt. I roterings- och utskrivningslängden av år 1639 står Antti uppförd efter Henrik Henriksson och anges vara Henrik Henrikssons son. Henrik Henriksson antas därför ha gift sig med Anttis mor sedan hon blivit änka efter Mickel Mickelsson och var alltså Antti Keksis styvfar.

Antti Keksi gifte sig omkring år 1641 med en kvinna från Marjosaari by. Tre av deras söner är kända till namnet: Mickel, Anders och Josef. Ytterligare en ej namngiven son var enligt 1678 års förmedlingslängd svårt handikappad, han var ”en dumbe och förlammat”, dvs dövstum och lam. Deras dotter Cecilia var gift med bonden Johan Staffansson i Kuivakangas.

År 1669 skrevs Antti Keksi ut som soldat under ”Bruket”, dvs Kengis järnbruk, och är ännu år 1678 omnämnd såsom knekt.

Familjen Keksi levde under mycket små omständigheter; i 1678 års förmedlingslängd kan man läsa: ”Mariosari 1/3 Anderss Michillsson 1/6 Ähr aldeless Vthfattigh, intet kunnat så på någre åhr, sielf Knecht och ingen Folkhielp, (…) äger alenest 4 Koor och intet annat Creatur.”

Och i 1679 års: ”1/3 Anders Michelsson. Ähr aldeles så uthfattigh att han förledit åhr inte förmådde av egen medel betahla folkpenningarne uthan nödgades tiggia dem i kyrkian medh hustrun, haf alenast 2 koor och 3 små barn att försöria.”

Antti Keksis hustru levde ännu år 1694, då det fanns ”3 gamble” å hemmanet. Antti Keksi själv avled troligen år 1705 vid 83 års ålder. I Övertorneå kyrkoräkenskaper för år 1705 kan man läsa följande: ”Feria 2 Juul efter Anders Mickelsson Kexi Testam. allenast 15 öre.”